Акта Одсека

ОПШТА АКТА

Р. БР.
НАЗИВ ДОКУМЕНТА
БР. ДОКУМЕНТА
ДАТУМ
1.СТАТУТ Академије струковних студија Шабац01-02/202031.12.2020.
2.Извештај о раду Академије струковних студија Шабац за школску 2020/21.01-18/202029.12.2021.
3.Информатор о раду Одсека за медицинске и пословно-технолошке студије 12/2020.
4.Информатор о раду Академије струковних студија Шабац – Јавно доступни подаци путем сајта Јединственог информатора о раду 17.11.2022.
5.Годишњи програм рада Академије струковних студија Шабац 2021/22.01-19/202129.12.2021.
6.Пословник о раду Савета Академије1-01/202008.09.2020.
7.Пословник о раду Наставно-стручног Већа Академије01/111-2/202029.09.2020.
8.Пословник о раду Већа Одсека Академије струковних студија Шабац01/20/1-01/202117.02.2021.
9.Избор чланова Савета Академије струковних студија Шабац 31.08.2020.
10.Одлука о Ценовнику трошкова студија у шк. 2021/22. на Одсеку за медицинске и пословно-технолошке студије2-25-2/202128.4.2021.
11.Одлука о висини школарине у шк. 2021/22. за студијске програме Основних и Мастер студија на Академији струковних студија Шабац2-24/202128.4.2021.
12.Стратегија управљања ризицима Академије струковних студија Шабац за период 2022-2025. године01-24/202228.1.2022.

ПРАВИЛНИЦИ

Р. БР.
НАЗИВ ДОКУМЕНТА
БР. ДОКУМЕНТА
ДАТУМ
1.Правилник о студијама на Академији струковних студија Шабац01/20/1-14/202129.06.2021.
2.Правилник о условима и поступку за упис студената01/20/1-02/202117.02.2021.
3.Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту01/20/1-15/202129.06.2021.
4.Правилник о дисциплинској одговорности студената Академије струковних студија Шабац1-02/202109.02.2021.
5.Правилник о студентском Парламенту Академије1-8/202125.02.2021.
6.Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине01-07/201926.12.2020.
7.Правилник о извођењу и оцени приступног предавања01/20/1-17/202129.6.2021.
8.Правилник о раду Академије струковних студија Шабац01/180/202121.07.2021.
9.Правилник о обезбеђењу квалитета01/20/1-08/202122.02.2021.
10.Кодекс професионалне етике01/20/1-12/202121.04.2021.
11.Правилник о поступку и начину избора у звање и заснивању радног односа наставника и сарадника на Академији струковних студија Шабац01/20/1-07/202122.02.2021.
12.Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку и начину избора у звања наставника и сарадника на Академији струковних студија Шабац01/20/1-20/202120.09.2021.
13.Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку и начину избора у звања наставника и сарадника на Академији струковних студија Шабац01/20/1-19/202129.06.2021.
14.Правилник о стручном усавршавању запослених1-11/202116.07.2021.
15.Правилник о организацији и систематизацији послова у Академији струковних студија Шабац01/17/202007.02.2020.
16.Правилник о дисиплинској и материјалној одговорности запослених1-14/202116.07.2021.
17.Правилник о ближем уређивању јавних набавки01-01/202004.02.2020.
18.Правилник о издавачкој делатности1-07/202125.02.2021.
19.Правилник о уџбеницима01/20/1-03/202117.02.2021.
20.Правилник о интерном финансијском управљању и контроли01-03/201929.11.2019.
21.Правилник о безбедности и здрављу на раду01/14-6/202112.02.2021.
22.Правилник о канцеларијском и архивском пословању Академије струковних студија Шабац01-03/202004.02.2020.
23.Правилник о условима остваривања права на накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада01-09/201926.12.2020.
24.Правилник о накнади за рад запослених ван седишта Академије и Одсека01-11/201926.12.2020.
25.Правилник о организацији и поступку пописа имовине и обавеза01-06/201929.11.2019.
26.Правилник о организацији буџетског рачуноводства Академије струковних студија Шабац01-05/201929.11.2019.
27.Правилник о поступку израде Финансијског плана01-04/201929.11.2019.
28.Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања01-10/201926.12.2020.
29.Правилник о службеним путовањима запослених у Академији01-08/201926.12.2020.
30.Правилник о спречавању корупције на Академији струковних студија Шабац1-12/202116.07.2021.
31.Правилник о заштити података о личности на Академији струковних студија Шабац1-13/202116.07.2021.