Информационе технологије


 • Назив студијског програма: ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
 • Врста студија: Основне струковне студије
 • Стечени стручни назив: СТРУКОВНИ ИНЖЕЊЕР ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА
 • Дужина студија: Три године – шест семестара

Циљеви студијског програма Информационе технологије:

Студијски програм Информационе технологије је усаглашен са тренутним степеном развоја информационих и комуникационих технологија, савремених мрежних сервиса, интернета и софтверског инжењерства и у складу је са захтевима који произилазе из практичне примене сазнања из области рачунарских наука. Главна одлика студијског програма Информационе технологије је посвећивање пажње интернет технологијама и wеб сервисима што је у складу са брзим технолошким променама у овој области.

Студијски програм омогућава стицање знања неопходних за решавање реалних проблема која се односе на разумевање, пројектовање, инсталацију и организацију ИТ послова једне организације. Такође, студент стиче знања у пројектовању и развоју информационих система, апликација и веб-сервиса, а стечена знања могу да користе уз тимски рад са стручњацима из других области како би решавали најсложеније проблеме мултидисциплинарног карактера. Генерално гледано, сврха студијског програма јесте развој друштва базираног на образовању неопходних кадрова из информационих технологија, по угледу на знања информационог друштва у земљама развијеног света.

Основна сврха овог студијског програма јесте образовање инжењера за разумевање свих послова око пројектовања и одржавања рачунарских система и рачунарских мрежа. Послови које ће студент знати да ради су програмер пословних и мобилних апликација, администратор и организатор база података, пројектант, програмер и администратор информационих система. Поред тога, сврха студијског програма је и стицање знања за коришћење хардвера и софтвера из области мултимедијалних технологија са посебним акцентом на апликације засноване на веб платформама у циљу интеграције класичних и модерних медија.

Концепт овог студијског програма обједињује знања из предузетништва и пословања, са знањима из софтверског инжењеринга, рачунарских мрежа и база података, чиме се више досадашњих улога у предузећима спаја у једну.

Производ овог студијског програма чине стручњаци који су у стању да подрже пословање организације, односно одлуке које се заснивају на коришћењу свих расположивих и ажурних информација. Основу за то чини интензивна анализа података, употреба система за подршку у одлучивању, пословно извештавање и остали принципи који се у последње време групишу под термином Big Data. Након завршетка студијског програма Информационе технологије отварају се широке могућности за запошљавање на пословима као што су IT подршка, израда апликација коришћењем савремених програмских језика, заштита података организације, пројектовање комплетних информационих система, инсталација и одржавање IT система. Студијски програм је конципиран у складу са исказаним потребама већег броја фирми које послују у Србији, а са којима школа има уговоре о пословној сарадњи.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће способности и компетенције:

 • инсталација, коришћење и одржавање персоналних и преносивих рачунара
 • коришћење одговарајућих програмских алата и апликација
 • програмирање у процедуралном и логичком (непроцедуралном) објектно оријентисаном програмском окружењу (C++, Java, C#…)
 • разумевање принципа, израда и одржавање релационих база података
 • дизајнирање и одржавање Интернет презентација и коришћење CMS софтвера
 • разумевање функционисања и примена рачунарских мрежа
 • разумевање функционисања, инсталација и рад са различитим оперативним системима
 • примене електронског пословања и система електронског учења на даљину
 • разумевање достигнућа вештачке интелигенције и коришћење експертних система
 • разумевање и примена сигурносних мера за заштиту рачунарских система и мрежа
 • израда и примена мултимедијалних садржаја
 • за индивидуални и за тимски рад
 • за коришћење информатичке логике, стечене, у току студирања, кроз решавање проблема из различитих сфера пословања
 • за повезивање знања из више области у циљу мултидисциплинарног приступа у решавању одређених класа информатичких задатака

Акредитација 2017:    Курикулум    ¦    Књига предмета

Акредитација 2012:    Курикулум    ¦