Прехрамбена технологија


 • Назив студијског програма: Прехрамбена технологија
 • Врста студија: Основне струковне студије
 • Стечени стручни назив: СТРУКОВНИ ИНЖЕЊЕР ТЕХНОЛОГИЈЕ
 • Дужина студија: Три године – шест семестара

Циљеви студијског програма Прехрамбена технологија:

Студијски програм Прехрамбена технологија има за циљ да образује инжењере, који су компетентни да стварају и користе одговарајуће технологије у великим, средњим и малим предузећима која се баве производњом хране. Сматра се да је храна један од најважнијих чинилаца од којих зависи опстанак појединца и целог човечанства. Из тих разлога, производња здраве хране, као и њен пласман на домаће и инострано тржиште представља будућност економског развоја земље, тим пре што је Србија земља која има природне ресурсе за развој пољопривреде и сточарства на еколошки незагађеним подручјима. Усвајањем предвиђених теоретских и практичних знања студент се оспособљава за сложене задатке и исказивање креативности како у самосталном тако и у тимском раду приликом прераде хране. Образовани струковни инжењери Прехрамбене технологије, могу да обављају све послове у области производње и конзервисања хране, послове везане за развој нових прехрамбених производа и за контролу квалитета, како сировина, тако и готових производа.

Свршени студент студијског програма Прехрамбена технологија на Високој медицинској и пословно-технолошкој школи струковних студија у Шапцу стиче стручни назив Струковни инжењер технологије.

При изради садржаја студијског програма водило се рачуна о адекватном представљању тематике примене савремених технологија, из области прераде хране, као и што већој усклађености и прилагођености садржаја овог програма са сличним програмима високошколских установа у ЕУ, како би било обезбеђено укључивање студената на одговарајуће студијске програме у иностранству и брзо и ефикасно прилагођавање европском образовном простору, у складу са Болоњском декларацијом.

Савладавањем студијског програма Прехрамбена технологија студент стичe следеће опште способности:

 • да темељно  познаје основне принципе конзервисања намирница, производње прехрамбених производа, контроле и управљања процесима производње, при том поштујући основне еколошке принципе,
 • да детаљно влада основним принципима рационалне исхране и познаје одређене састојке хране као и њихов утицај на људски организам,
 • да темељно познаје и разуме услове складиштења сировина и готових производа,
 • да темељно познаје физичко-хемијске особине и промене састојака хране у процесу производње,
 • да учествује у развоју и производњи нових прехрамбених производа,
 • да решава конкретне проблеме уз употребу научних метода и поступака што подразумева способност и знања за организацију производног процеса која се стичу на овом студијском програму,
 • да анализира стручну проблематику из технолошког процеса и да је у стању да понуди неопходна решења,
 • да стечена знања и вештине примени у пракси и стално их иновира

Настава се изводи путем предавања, вежби и реализацијом стручне праксе.


Акредитација 2020:    Курикулум    ¦    Књига предмета