Економија


 • Назив студијског програма: ЕКОНОМИЈА
 • Врста студија: Основне струковне студије
 • Стечени стручни назив: СТРУКОВНИ ЕКОНОМИСТА
 • Дужина студија: Три године – шест семестара

Циљеви студијског програма Економија усмерени су ка студентима и обухватају постизање општих и појединачних знања.
Усвајање општих знања, и то:

 • упознавање студената са основним теоријско-методолошким достигунућима академских општеобразовних предмета
 • упознавање са техникама рада у пословним системима
 • овладавање основама планирања, мерења, анализирања и презентовања резултата
 • усвајање неопходних знања из информационих технологија и компјутерских вештина у циљу овладавања основним програмским пакетима који се користе у општем, и пословном коришћењу рачунара
 • усвајање основних знања која омогућавају делотворност комуникације у смислу сврсисходног рада појединца у тиму или самостално
 • развијање како друштвене одговорности, тако и критичности и креативности појединаца у погледу знања, вештина, способности и ставова што за последицу треба да има сигурност и самопоуздање свршених студената у решавању економских задатака.

Усвајање ускостручних знања из области Принципа економије и то:

 • упознавање са законитостима понуде и тражње
 • минимизирање трошкова пословања са интерног и екстерног аспекта пословања предузећа
 • максимизирање профита предузећа у конкурентском пословном окружењу
 • дефинисање различитих фактора који утичу на обим инвестиција, запослености, БДП, инфлације, платног и трговинског биланса као и других макроекономских величинa

Усвајање ускостручних знања из области Јавних финансија, монетарне теорије и политике, функционисања финансијских институција, тржишта и инструмената:

 • спровођење монетарне политике централне банке
 • рад у консалтинг компанијама, брокерско-дилерским друштвима, инвестиционим фондовима и осигуравајућим компанијама
 • рад на свим сегментима финансијских тржишта: на девизном, тржишту новца и капитала, на берзама и ван њих
 • утицај буџетских дефицита и суфицита на ниво благостања, као и дефинисање оправданости дефицита и његовог финансирања
 • оптималност пореског системa

Усвајање ускостручних знања из области Рачуноводства, ревизије, финансијске анализе:

 • припремање и састављање екстерних финансијских извештаја
 • припремање и састављање интерних извештаја ради вођења, усмеравања и систематске контроле пословно-финансијских процеса предузећа и других профитних и непрофитних организација
 • састављање и анализирање финансијских извештаја предузећа са аспекта ликвидности, солвентности, рентабилности, тржишне вредности предузећа
 • упознавањем са ризицима пословног окружења
 • анализа управљања краткорочним и дугорочним изворима финансирања предузећa

Усвајање ускостручних знања из области Маркетинга:

 • истраживање тржишта, тржишно комуницирање, развој маркетинг кампање у реалном и виртуалном простору
 • стварања добрих односа са јавношћу, преговарање, заступање и посредовање

Циљеви студијског програма су у сагласности са основним задацима и циљевима Академије струковних студија Шабац, Одсека за медицинске и пословно-технолошке студије, а произилазе из суштине образовања на струковним студијама. Циљ студијског програма је стицање стручних знања, развој практичних вештина и критичког разумевања у области економије. Усвајање ових знања омогућава и њихову примену кроз рад у предузећима у јавном и приватном сектору, непрофитним организацијама и код покретања сопствених предузећа.

Као исход процеса учења на студијском програму Економија, свршени студенти овог програма располажу општим и специфично-стручним квалификацијама неопходним за обављање стручне делатности.
Студенти који заврше студијски програм Економија поседоваће опште компетенције које се односе на:

 • способност анализе и синтезе
 • комуникација и интеграција са људима
 • способност решавања проблема
 • склоност ка тимском раду
 • способност управљања пројектима
 • могућности за делегирање задатака
 • поштовање општих, али и професионалних етичких принципа
 • флексибилност у раду

На овај начин струковни економисти стичу и вештине помоћу којих могу разумети пословне проблеме, и то:

 • адекватно одређују приоритет, важност пословних проблема које треба решавати
 • овладавање техникама анализе и предвиђања кретања микро и макроекономских варијабли, ради доношења одлука у условима ризика и неизвесности
 • успешно комуницирају унутар групе или делују самостално
 • знања и вештине за разумевање економских законитости и спознаја функционисања финансијског система
 • овладавање књиговодственим техникама и техникама израчунавања појединих матеметичких квантитета
 • уско стручна знања из области принципа економије, менаџмента, рачуноводства, маркетинга, понашања потрошача, јавних финансија, пословних финансија, економике предузећа, предузетништва, пословног права, заштите потрошача, ревизије и контроле пословања, царинског и девизног пословања, осигурања, банкарства, менаџмента људским ресурсима
 • успешно користе опрему, уређаје и софтверске пакете у свакодневним пословним активностима
 • оспособљавање за примену стечених знања, вештина и способности на страном језику (енглески)

Стечена знања и вештине студента воде ка формирању адекватних способности и ставова, и то:

 • да прихватају и примењују успостављене стандарде професионалне етике и друштвене одговорности
 • дефинишу, интерпретирају, анализирају и повезују основне појмове из области принципа економије, менаџмента, рачуноводства, маркетинга, понашања потрошача, јавних финансија, пословних финансија, економике предузећа, предузетништва, пословног права, заштите потрошача, ревизије и контроле пословања, царинског и девизног пословања, осигурања, банкарства, менаџмента људским ресурсима
 • обезбеде оптимизацију улагања и резултата на микро и макро нивоу
 • да имају изграђен критички и самокритички приступ у мишљењу, самопоуздање и сигурност у своје знање и вештине
 • да примене математичке, статистичке и информатичке методе у решавању проблема на које буду наилазили у будућем раду
 • да прате и прихватају нове технологије и иновације у својој струци, и да их по могућности, и сами креирају
 • користе стечена знања, вештине и способности на страном језику (енглески)

Како наведене компетенције подразумевају темељно познавање и разумевање области своје струке, а тиме и потребу перманентног образовања и учења и усавршавања током читаве професионалне каријере, произилази да су свршени студенти у стању да повезују и користе информације из свог пословног окружења. Свршени струковни економисти на основу општих и специфичних компетенција могу да одговоре на потребе различитих стејкхолдера односног пословног окружења. На основу приказаних компетенција, а које су у нивоу сродних Европских високошколских установа, очекује се да ће свршени студенти студијског програма Економија, моћи да стручно и ефикасно раде како у домаћим тако и у страним предузећима.


Рекредитација 2021:    Курикулум    ¦    Књига предмета    ¦    Књига наставника

Акредитација 2014:    Курикулум    ¦