Економија


 • Назив студијског програма: ЕКОНОМИЈА
 • Врста студија: Основне струковне студије
 • Стечени стручни назив: СТРУКОВНИ ЕКОНОМИСТА
 • Дужина студија: Три године – шест семестара

Циљеви студијског програма Економија:

Циљеви на којима се заснива студијски програм Економија усклађени су са основама Болоњског процеса као и са Законом о високом образовању (одговарајући избор програмских садржаја, менторски приступ, прилагођеност програмских садржаја захтевима тржишта и слично), при чему се уважавају и основне специфичности струковних студија чије је главно обележје практична оријентација студијских програма. Програм одражава све актуелности у правцима развоја високог образовања у Србији, као и основне циљеве ВМПТШ на пољу иновирања и унапређивања садржаја и начина извођења наставе, сарадње са привредом и образовним структурама и тежње ка повећању практичности, ефективности и ефикасности студирања.

У оквиру предмета Банкарство, Финансије и Осигурање студенти ће овладати стручним и практичним вештинама потребним за: примену финансијске анализе и  корпоративно управљање, спровођење методологије кредитне политике, прибављање и улагање финансијских средстава на нивоу предузећа, примену савремених метода и техника којима се спроводе и усвајају процедуре пословања банака и осигуравајућих друштава, као и вештинама везаним за управљање ризицима у предузећима, банкама и осигуравајућим друштвима.

Циљеви предмета Маркетинг су развијање способности и специфичних практичних вештина за емпиријску анализу потрошачке тражње, реализовање маркетиншких активности на домаћем и страном тржишту, примену алата пословне комуникације, примену маркетинг концепције у области услуга, посебно трговине и туризма, примену логистичких принципа пословања и усвајање критичке способности анализе за маркетиншко одлучивање.

Студенти на предметима Рачуноводство и  Статистика посебно ће овладати специфичним практичним знањима и вештинама везаним за: рачуноводствено праћење пословних активности, рачуноводствену анализу и информисање, међународну рачуноводствену регулативу, стандарде ревизије, материјалност и ризике у ревизији, опорезивање у приватном и јавном сектору.

Циљеви овог студијског програма усмерени су на стицање компетенција и академских вештина за обављање разноврсних послова високог нивоа стручности у области економије, у складу са савременим тенденцијама везаним за пословање предузећа, банака и осигуравајућих друштава као и институција  и предузећа у јавном и приватном сектору. Студент би требало да буде оспособљен да препозна, формулише и одговори на проблеме у домену пословања предузећа и институционалних чинилаца.

Ради постизања постављених циљева у настави се користе разноврсне методе: предавања посебног типа, студије случаја, израда и презентација истраживачких, пројектних и семинарских радова,  дискусије и  радионице, симулације, игре улога и др.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности и компетенције:

 • анализе, синтезе и предвиђања решења и последица
 • овладавања методама, поступцима и процесима истраживања у економији
 • развоја критичког и самокритичког мишљења и приступа
 • примене знања у пракси
 • употребе информационо-комуникационих технологија у области економије
 • језичке способности
 • комуникационе и преговарачке способности, препознавање снага и слабости сопственог комуникационог стила и рад на његовом побољшању
 • сарадње са тимом
 • поштовање начела пословне етике

Рекредитација 2021:    Курикулум    ¦    Књига предмета    ¦    Књига наставника

Акредитација 2014:    Курикулум    ¦