Гастрономија


  • Назив студијског програма: ГАСТРОНОМИЈА
  • Врста студија: Основне струковне студије
  • Стечени стручни назив: СТРУКОВНИ МЕНАЏЕР
  • Дужина студија: Три године – шест семестара

Студијски програм Гастрономија има за сврху да образује менаџере, који су компетентни да користе савремене технологије у процесу рада, придржавају се савремених кулинарских токова и спроводе квалитетне кулинарске и гастрономске услуге. С обзиром на све веће потребе за здравом и еколошки исправном храном, потребни су стручни кадрови који имају способност за рационално и економично коришћење хране и материјала за постизање квалитета услуга.

Студенти се кроз овај програм оспособљавају да сагледају место и улогу гастрономског менаџмента у кухињама хотелијерске и ресторатерске индустрије, да савладају организацију и управљање кухињама, савремену опрему, инсталације и средства мале, средње, и велике кухиње, као и да планирају, организују, упошљавају и контролишу извршење задатака у кухињи.

Свршени студент студијског програма Гастрономија на Високој медицинској и пословно-технолошкој школи струковних студија у Шапцу стиче стручни назив (занимање) Струковни менаџер.

Циљеви студијског програма Гастрономија:

  • Студијски програм омогућава овладавање специфичним практичним вештинама потребним за будући развој каријере. Да би се то остварило, разрађена је методологија савладавања научно-стручних, а нарочито, стручно-апликативних предмета кроз пажљиво изабране лабораторијске вежбе и практичне вежбе у различитим угоститељским објектима
  • Наставни процес почива на разумљиво презентираном градиву и савременим наставним средствима која су студенту на располагању: рачунарима, лабораторијским инструментима, кухињском опремом, апаратима, најновијој литератури.
  • Непосредни контакт са радом у угоститељским објектима и припремом хране остварује се кроз практичну наставу у домским кухињама, ресторанима и другим сличним објектима, чиме се наставни процес заокружује
  • Привредни развој кроз развој туризма и угоститељства. Храна је на туристичком тржишту постала призната као део локалне културе, коју туристи троше, део туристичке промоције, потенцијална компонента локалног пољопривредног и економског развоја. Локална, аутентична, безбедна и јединствена храна и гастрономија представљају један од ресурса који могу да привуку посетиоце.
  • Утицај на развој целокупног друштва. Запошљавањем образованих менаџера гастрономије побољшаће се кадровска структура у великом броју различитих угоститељских установа које се баве производњом и послуживањем хране.
  • Својим радом и знањима стеченим на овом студијском програму, струковни менаџери гастрономије ће утицати на ширење културе исхране, целокупни развој гастрономске понуде, на њену конкурентност на домаћем и страном тржишту, а самим тим индиректно ће утицати и на развој целокупног друштва.

Настава се изводи путем предавања, вежби и реализацијом стручне праксе.


Акредитација 2020:    Курикулум    ¦    Књига предмета

Акредитација 2013:    Курикулум    ¦