Струковни мастер медицинска сестра

Мастер струковне студије на Академији струковних студија Шабац на Одсеку за медицинске и пословно-технолошке студије трају две године односно четири семестра, а обим ЕСПБ је (180) + 120.

Национални оквир квалификација Србије (НОКС) ИЗЈЕДНАЧАВА МАСТЕР СТРУКОВНЕ И МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ И СТЕЧЕНИ СТЕПЕН ОБРАЗОВАЊА ЈЕ 7.1

Линк НОКС-а за више информација:

http://noks.mpn.gov.rs/sr_lat/uporedna-tabela-nivoa-kvalifikacija-i-vrsta-obrazovanja/


 • Назив студијског програма: ЗДРАВСТВЕНА НЕГА
 • Врста студија: Мастер струковне студије (МСС)
 • Стечени стручни назив: СТРУКОВНИ МАСТЕР МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
 • Дужина студија: Две године – четири семестра (120 ЕСПБ, ECTS)

Циљеви студијског програма МСС Здравствена нега:

 • теоријско и практично оспособљавање медицинских сестара и бабица у области здравствене неге;
 • обучавање и преношење знања и вештина на различитим образовним нивоима;
 • аналитички приступ здравственим проблемима, социјалном окружењу и животној средини;
 • оспособљавање за самостално обављање послова у области здравства са једне стране и тимски рад у здравственом тиму са друге стране;
 • оспособљавање за виши ниво стручне компетентности, знања и вештина у циљу постизања лидерске позиције у тиму за здравствену негу;
 • унапређење организације здравствених тимова и установа, као и комуникација са корисницима, колегама, члановима тима, са породицом болесника и јавношћу и др.;
 • оспособљавање за континуирану примену стандарда и норматива у сестринској пракси који су компатибилни европским стандардима, као и спровођење здравствене неге засноване на доказима;
 • оспособљавање студената за спровођење поступака у контроли квалитета и осигурање квалитета у сестринским процедурама;
 • Оспособљавање за примену процеса здравствене неге као основне методе рада у сестринској професији, на свим нивоима здравствене заштите и према свим корисницима здравствених услуга (појединцу, породици и заједници);
 • оспособљавање за правилно вођење издвојене и заједничке сестринске и медицинске документације, као и документовање процеса здравствене неге;
 • оспособљавање за научно-стручни рад у области здравствене неге-сестринства, писање и перманентно публиковаре радова;
 • оспособљавање за поштовање и примену Кодекса професионалне етике у сестринској пракси;
 • упознавање са законском регулативом и међународним препорукама које регулишу област здравствене неге;
 • оспособљавање за организовање здравствене заштите, односно за спровођење напредних вештина здравствене неге на различитим нивоима здравствене заштите;
 • оспособљавање за извршавање сложених и одговорних послова у области здравствене неге; оспособљавање за прихватање образовања као стила живота (целоживотно учење) и континуирано напредовање у струци;

Компетенције дипломираних студената

Опште компетенције које студент стиче: Струковна мастер медицинска сестра ће бити оспособљена да: поштује и примењује начела етике, уважава стручно проверене методе и достигнућа науке, делује по важећим општим и стручним стандардима здравствене неге, осигурава поверљивост и сигурност информација добијених обављањем професионалних дужности, поштује права пацијента током спровођења интервенција и процедура, примењује важеће прописе у обављању професионалне дужности.

Специфичне компетенције

По завршетку студијског програма МСС Здравствена нега студент ће усвојити знања и вештине за обављање квалитетне сестринске праксе и имаће способност:

 • да процени потребе за здравственом негом сваког пацијента, примењује методе здравствене неге, пре свега процеса здравствене неге, утврђује проблеме по приоритету, адекватно поставља циљеве, планира негу, реализује и евалуира спроведену негу;
 • да води сестринску документацију (издвојену и заједничку);
 • да стечена знања и вештине користи у циљу унапређења здравља појединца, породице и заједнице;
 • да интегрише знања и решава сложене ситуације у области сестринства (независно, систематско и критичко);
 • да планира и спроводи дијагностичке и терапијске процесуре (самосталне, међузависне и зависне);
 • да руководи тимом за здравствену негу, да организује и руководи сестринском службом на свим нивоима здравствене заштите;
 • да развија професионални однос и одговорност, поштујући законске, моралне и етичке норме;
 • да се залаже за побољшање стандарда и норматива у сестринској пракси;
 • да препознаје личне потребе за даљим образовањем и унапређењем струке;
 • да прати новине и активно учествује у истраживачком раду у сестринству;
 • да поседује самосталност у стручном раду и доношењу професионалних одлука;
 • да има способност критичког процењивања и евалуације ефикасности одабраних метода и процесура;
 • да поседује  мултидисциплинарни приступ у решавању проблема у новим и непознатим околностима;
 • да има способност едуковања, образовања за очување здравља и добробити здравог и болесног становништва, друштвене заједнице, група, појединаца;
 • да га красе вештине комуникације и вештине за рад у тиму;
 • способност организације, контроле и евалуације у систему здравствене заштите;
 • способност увођења савремених приступа и налаза у области праћења квалитета у систему здравствене заштите;
 • да поседује способност преношења усвојених знања;

Настава се изводи путем предавања, теоријских и практичних вежби и реализацијом стручне праксе.


Акредитација 2022:   

Курикулум    ¦    Књига предмета