Заштита животне средине


 • Назив студијског програма: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 • Врста студија: Основне струковне студије
 • Стечени стручни назив: СТРУКОВНИ ИНЖЕЊЕР ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 • Дужина студија: Три године – шест семестара

Циљеви студијског програма Заштита животне средине:

Студијски програм Заштита животне средине оспособљава будуће струковне инжењере за тржишну привреду где је знање најважнији пословни ресурс, а организује се ради школовања инжењера струковних студија у области заштите животне средине. Свршени студент студијског програма Заштита животне средине на Високој медицинској и пословно-технолошкој школи струковних студија у Шапцу стиче стручни назив (занимање) Струковни инжењер заштите животне средине

Међународни назив за ово звање је: Bachelor (appl.) of environmental protection

Посебан проблем земаља у транзицији, неравномеран економски раст и потреба за одрживим развојем, захтева едуковане стручњаке који ће у привредним и индустријским системима, јавним предузећима и државним институцијама бити спремни и образовани да решавају комплексне проблеме из области инжењерства заштите животне средине. Управо интердисциплинарност овог студијског програма, која је резултат техничког и инжењерског знања, пружа могућност да се образују специјалисти индустријске екологије који ће моћи прагматски да решавају нагомилане проблеме у систему заштите животне средине али и у другим индустријским и привредним системима.

При изради садржаја студијског програма водило се рачуна о адекватном представљању тематике примене савремених технологија, из области заштите животне средине, као и што већој усклађености и прилагођености садржаја овог програма са сличним програмима високошколских установа у ЕУ, како би било обезбеђено укључивање студената на одговарајуће студијске програме у иностранству и брзо и ефикасно прилагођавање европском образовном простору, у складу са Болоњском декларацијом. Имајући у виду све своје ресурсе, ВМПТШ кроз овај студијски програм, има јасно постављен и истакнут циљ да омогући студентима да прошире и продубе своја знања, стечена на основним студијама истог или сличног усмерења, а са намером стицања потпунијег и знања и разумевања метода заштите, обнављања и очувања животне средине.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 • Усвајање академско-општеобразовних знања из дисциплина које омогућавају разумевање и олакшавају споразумевање и техничку комуникацију са другим струкама и афирмишу мултидисциплинарност радних тимова, на које ће инжењери заштите животне средине бити упућени на радном месту
 • Усвајање неопходних знања из информатичких и рачунарских технологија у циљу овладавања основним програгмским пакетима који се користе у општем и специјализованом пословању
 • Упознавање са техникама рада у лабораторији и на терену
 • Овладавање основним аналитичким техникама, обрадом и презентацијом резултата анализа
 • Усвајање одговарајућих теоријских и практичних знања и вештина за њихов трансфер у технолошке процесе у циљу заштите животне средине
 • Оспособљавање за брзо и ефикасно укључивање свршених студената у производни процес и ефикасно професионално ангажовање на радном месту
 • Развијање самопоуздања и сигурности свршених студената у своје знање и вештине и способности за критички и самокритички приступ у мишљењу
 • Развијање свести о потреби перманентног образовања и усавршавања током професионалне каријере свршених студената
 • Изградњу професионалне етике у раду и одговорности на послу
 • Стално унапређивање квалитета свих елемената студијског програма

Акредитација 2024:    Курикулум    ¦    Књига предмета

Акредитација 2017:    Курикулум    ¦    Књига предмета