Здравствена нега


 • Назив студијског програма: ЗДРАВСТВЕНА НЕГА
 • Врста студија: Основне струковне студије
 • Стечени стручни назив: СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
 • Дужина студија: Три године – шест семестара

Циљеви студијског програма Здравствена нега:

Студијски програм Здравствена нега има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему доступној широј јавности. Сврха студијског програма је да пружи студентима одговарајућа и квалитетна знања и вештине из области сестринске неге и да их оспособи за практичан рад у овој области.

Нови приступи здрављу и здравственој политици и померање тежишта ка заштити и унапређењу здравља, захтевају промене функција и компетенција медицинске сестре као дела система здравствене заштите. Медицинске сестре су интегрални и незамењиви део система здравствене заштите и поље професионалног деловања. Подизање образовања медицинских сестара на виши ниво треба да омогући бољу интеграцију кадрова и сарадњу са осталим стручњацима у оквиру сестринске неге.

Професионално деловање сестара подразумева пружање стручне помоћи у току животног циклуса сваком поједицну у здрављу и болести.

Податак је да у Србији има 4% сестара са вишом медицинском школом од укупног броја сестара (43000 сестара). Према извештајима СЗО, 65-75% услуга у здравству пружају сестре.

Сестринска нега на примарном, секундарном и терцијалном нивоу је синтеза теоријског и практичног знања чији је главни циљ очување здравља, дијагностика, лечење, нега и рехабилитација болесника кроз:

 • Самостално, независно, пружање услуга здравим и болесним људима, породицама или у заједници
 • Тимски рад, под вођством других профила стручњака у дијагностичким, терапијским, рехабилитационим, васпитно-образовним, политичким и сличним активностима

Сврха студијског програма је:

 • Усклађивање образовања са реалним потребама друштва и системом здравствене заштите свих старосних категорија у складу са усвојеном стратегијом развоја људских ресурса. Програм се темељи на досадашњим достигнућима и искуствима струке. Прилагодив је потребама корисника и посвећен је здрављу и студентима развијајући код њих позитивне ставове.
 • Подизање нивоа стручних компетенција и усклађивање са системом високог образовања који је успостављен у Европи, како би свршени студенти били равноправни на европском тржишту рада.
 • Да учини образовање сестара комплементарним образовању истих профила стручњака у Европи (Болоњска, Минхенска декларација) како би се омогућили акумулација и трансфер бодова.
 • Да омогући увођење система квалитета у образовање у складу са међународним стандардима
 • Да обезбеди стандардизовано вредновање знања, вештина и стручних компетенција
 • Да унапреди финансијску ефикасност образовања
 • Да студенте припреми и оспособи за самообразовање и доживотно образовање као животну филозофију и као основно егзистенцијално право савременог човека

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће специфичне компетенције:

 • оспособљеност да активно учествује у очувању здравља нације
 • оспособљеност да препозна и прихвати различитости стилова живота и понашања и да утиче на промену става
 • оспособљеност да пружи информације и савете у односу на одговарајуће планирање породице
 • оспособљеност да ради на превенцији, раном откривању и лечењу свих стања и обољења која могу неповољно утицати на очувању здравља појединца и породице
 • оспособљеност да обавља програм и целокупне припреме за саветовање око хигијене и исхране
 • оспособљеност да води одговарајућу здравствену документацију
 • оспособљеност да учествује у припреми и извођењу потребних дијагностичких процедура
 • оспособљеност да припреми и успостави добру комуникацију и узајамно поверење са корисником здравствене услуге
 • оспособљеност дакроз патронажне посете прати хроницне пацијентеиедукује их
 • оспособљеност да спроводи онколошку заштиту према Програму здравствене заштите становништва од малигних болести
 • оспособљеност да својим односом и стручношћу побољша квалитет живота онколошких болесника
 • оспособљеност да препозна и предузме одговарајуће поступке код витално угрожених болесника
 • оспособљеност да процењује, прати и штити ментално здравље становништва
 • оспособљеност да поштује стандарде у превенцији интрахоспиталних инфекција
 • оспособљеност да развије вештине менаџмента,вођења и надзора
 • оспособљеност да спроводи релевантна истраживања у сестринској пракси, прати новине и да их примењује у струци

Настава се изводи путем предавања, вежби и реализацијом стручне праксе.


Реакредитација 2021:   

Курикулум    ¦    Књига предмета

Акредитација 2014:    Курикулум