Мисија и визија


Мисија Високе медицинске и пословно-технолошке школе у Шапцу је образовање и стручно оспособљавање студената основних, специјалистичких и мастер струковних студија кроз савремене студијске програме. У остварењу своје мисије ВМПТШ се определила за висок квалитет наставног процеса, сарадњу са привредним субјектима, као и активан приступ научно-истраживачким процесима којима се доприноси развоју науке и образовања у областима значајним за свој рад.

Мисија ВМПТШ у Шапцу је да уз стално иновирање наставних планова и програма, примену савремених метода образовања, техничко-технолошких, научних и информатичких сазнања, образује квалитетне стручњаке из области здравства, информационих технологија, економије, гастрономије и заштите животне средине са високо стручно и практично применљивим знањима, у складу са израженим потребама привредног и индивидуалног сектора града Шапца, западне Србије и шире заједнице.

Спајањем знања добијеног студирањем и стеченим практичним искуством у конкретној радној средини, развијањем способности коришћења новеих технологија, улога ВМПТШ у Шапцу је да свршени студент буде оспособљен да се брзо и лако укључи у динамичке захтеве окружења, на ефикасан начин решавајући конкретне проблеме. При томе, сарађујући са ужим и ширим окружењем, доприносећи као активни учесник његовом развоју, стручњаци школовани у овој школи истовремено ће својом практичном оспособљеношћу и умешношћу доприносити расту угледа ВМПТШ у Шапцу.

Мисија се мења у складу са променама спољних и унутрашњих околности и представља заједничка опредељења целог колектива. Њено остварење је првенствен циљ запослених. Мисија је обавезејућа и обавезује сваког запосленог да своје речи и поступке усклади са њом.

Визија Високе медицинске и пословно-технолошке школе у Шапцу подразумева циљеве да она постане једна од значајнијих високошколских образовних институција у овом делу Србије у области основних, специјалистичких, а у будућности и мастер струковних студија, препознатљива по квалитету студијских програма, стручној оспособљености својих наставника и свршених студената, као и континуираној сарадњи са привредним, образовним и другим партнерима у земљи и иностранству.

Циљеви ВМПТШ у Шапцу су:

 • Дефинисање наставног плана и програма усклађеног са новим захтевима образовања, приближавање европским тенденцијама и укључење у јединствени образовни систем,
 • Увођење механизма за непрекидно праћење и унапређивање квалитета наставе, као и свих активности и процеса рада,
 • Усклађивање наставних планова и програма са развојем нових технологија,
 • Јачање веза са привредом, приватним сектором, јавним установама, а посебно уважавање потреба регионалног развоја,
 • Јачање сарадње са сличним образовним инситуцијама у ужем и ширем окружењу,
 • Тешња сарадња са државном и општинском управом, привредом и грађанима,
 • Наставни планови и програми са мање теоријских садржаја, директно оријентисани ка практичној настави и примени,
 • Повећање ефикасности студирања, кроз улагања у опрему, библиотеку, осавремењивање учила, лабораторија, кабинета, учионица, стимулисање позитивних резултата у настави и ван ње,
 • Усавршавање наставника кроз семинаре, предавања, трибине из разних области, научно-стручне екскурзије, сајмове, изложбе, саветовања,
 • Јачање двосмерности у комуникацији професор – студент кроз нестајање, дуги низ година присутног, неприкосновеног ауторитета професора и новог схватања да се студент поштује као личност, да се уважавају се његове потребе, интереси, права и већи утицај на рад школе, доношење одлука и учешће у конципирању наставних планова и програма,
 • Стимулисање студентског интересовања за већу ефикасност студирања и јачање угледа Школе кроз научно-стручне екскурзије, семинаре, предавања, спортско-културне активности и сталне контакте са студентима сличних и других образовних институција,
 • Стална доградња и унапређивање информационог система Школе и стимулисање схватања свих запослених о неопходности тог вида улагања,
 • Проналажење нових начина обезбеђења финансијских средстава.

Квалитет наставног процеса ВМПТШ у Шапцу огледа се кроз:

 • Интерактивност наставе, укључивања примера из праксе у наставу, подстицање студентске креативности и самосталности у раду,
 • Професионални рад наставника и сарадника, коректан однос према студентима, без дискриминације студената по било ком основу,
 • Поштовање, односно придржавање утврђених планова и распореда наставе (предавања и вежби),
 • Израду распореда предавања и вежби усклађених са могућностима студената,
 • Распоред предавања/вежби познат је студентима пре почетка сваког семестра,
 • Пре почетка семестра студенти су упознати са Планом рада за сваки предмет (основни подаци о предмету: назив, година, број ЕСПБ поена, услови; циљеви предмета; садржај и структура предмета; план и распоред предавања и вежби; начин оцењивања; уџбеник и допунска литература; подаци о наставницима и сарадницима на предмету),
 • Прати се усклађеност плана наставе и планова рада на појединачним предметима,
 • Школа путем анкете обезбеђује податке о студентској оцени квалитета наставног процеса.