Инжењерски менаџмент


 • Назив студијског програма: ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ
 • Врста студија: Основне струковне студије
 • Стечени стручни назив: СТРУКОВНИ ИНЖЕЊЕР МЕНАЏМЕНТА
 • Дужина студија: Три године – шест семестара

Циљеви студијског програма Инжењерски менаџмент:

Сврха студијског програма је стицање знања и вештина из области инжењерског менаџмента потребних за успешно обављање професионалних задатака у оквиру домаћег и међународног тржишта рада. У том смислу будући инжењери менаџмента ће, захваљујући усвојеним знањима из области природних, друштвених техничко-технолошких наука, бити оспособљени за практичну примену резултата научних истраживања у решавању конкретних проблема. Они ће, због тога, бити компетентни за одговорно доношење инжењерских одлука имајући у виду њихове етичке и еколошке последице.

Студијски програм Инжењерски менаџмент је конципиран тако да будућим менаџерима, кроз трогодишње студије, обезбеђује базичан фонд знања  из области инжењерског менаџмента који обухвата како моделе инжењерских приступа, тако и избор различитих стратегија подржаних јаком и поузданом информационом основом, везаном за област инжењерства.

Програм такође подразумева стицање компетенција у области планирања, организовања, вођења, надзора и управљања сегментима предузећа и предузећима у целини. Студенти развијају компетенције које ће попунити празнину у образовним профилима који недостају организацијама у свим подручјима делатности привреде и друштва.  Програм је фокусиран на разумевање инжењерских активности, креирање и примену инжењерске стратегије, креирање инжењерских операција и  процеса и разумевање широке одговорности инжењерског менаџмента.

Поред поседовања стручних техничко-технолошких знања, инжењери менаџмента ће располагати и знањима из области економије и менаџмента захваљујући којима ће моћи да обезбеде економску сврсисходност инжењерског рада али и да се компетентно укључе у управљачке тимове и квалитетно обављају менаџерске улоге. Инжењери менаџмента ће, поред формалног образовања, бити адекватно идентификовани и са својом професијом, односно, идентификовани са: професионалном титулом и идеологијом, типом рада карактеристичним за инжењерску професију, организацијском позицијом коју инжењери најчешће заузимају и друштвеним положајем своје професије. Ова идентификација ће им омогућити да свој професионални рад обављају уз што мање, како унутрашњих, тако и екстерних конфликата у радном и друштвеном окружењу, што за крајњи исход има хармоничну инжењерску каријеру. Све ово указује на то да ће стручњаци оваквог профила бити конкурентни на тржишту интелектуалног рада српског транзицијског друштва, али и у привредама земаља у окружењу. Инжењер менаџмента је профил стручњака који је, у садашње време друштвено оправдан и неопходан, а складу са мисијом укључивања Србије у европске и светске привредне токове.

Сврха инжењерског размишљања је откривање нових стратегија чија примена представља предуслов за менаџерски успех.

Кључно одређење програма односи се на мењање пословне свести и планирања у области инжењерског менаџмента тако да одговарају скици жељене будућности пре него стварању концепта будућности на основу пројектовања садашње ситуације. Основне струковне студије Инжењерског  менаџмента обезбеђују знања и вештине потребне за укључивање у процес рада и наставак студирања у области менаџмента.

Настава се изводи путем предавања, вежби и реализацијом стручне праксе.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности:

 • да стечена знања и вештине примени у пракси и стално их иновира
 • да организује и контролише, како делове, тако и процес производње у целини
 • да самостално врши статистичку обраду података добијених техником мерења
 • да их формулише и да на основу њих доноси релевантне закључке и одлуке
 • да на одговарајући начин напише и презентује резултате рада
 • да вешто и ефикасно комуницира са колегама у предузећу и изван њега
 • да компетентно учествује у доношењу одлука које одређују смер технолошког развоја предузећа
 • да сараднички и проактивно делује у тиму
 • да мотивише своје сараднике и да стално стимулише развој њихових креативних и стваралачких потенцијала
 • да своје инжењерско знање примењује водећи рачуна не само о економској ефикасности предузећа, већ и о етичким и еколошким последицама те примене
 • да економично користи природне ресурсе Републике Србије у складу са принципима одрживог развоја


Реакредитација 2022:    Курикулум    ¦    Књига предмета     ¦    Књига наставника

Акредитација 2015:    Курикулум    ¦    Књига предмета