Конкурси и реферати

Листа конкурса и реферата датих на увид јавности (документа су у pdf. формату)

Р. бр. Документ Број Датум
1. Извешттај о кандидатима пријављеним на Конкурс за стицање звања Наставника за ужу наставно-научну област Страни језик 443 26.04.2024.
2. Извешттај о кандидатима пријављеним на Конкурс за стицање звања Сарадника у настави за ужу наставно-научну област Математика 150 09.02.2024.
3. Извешттај о кандидатима пријављеним на Конкурс за стицање звања Сарадника у настави за ужу наставно-научну област Информационе технологије 96 02.02.2024.
4. Извешттај о кандидатима пријављеним на Конкурс за избор у звање Сарадник у настави  за ужу наставно-научну област Здравствена нега 100 02.02.2024.
5. Извешттај о кандидатима пријављеним на Конкурс за избор у звање Сарадник у настави за ужу наставно-научну област Заштита животне средине 109 02.02.2004.
6. Извешттај о кандидатима пријављеним на Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа Асистента за ужу наставно-научну област Хемија 743 14.9.2023.