Фармација


 • Назив студијског програма: ФАРМАЦИЈА
 • Врста студија: Основне струковне студије
 • Стечени стручни назив: СТРУКОВНИ ФАРМАЦЕУТ
 • Дужина студија: Три године – шест семестара

Циљеви студијског програма Фармација:

Сврха студијског програма из фармације је образовање стручног кадра за стицање звања Струковни фармацеут, на нивоу струковних студија. Студијски програм је у складу са Болоњском декларацијом и обезбеђује стицање стручног знања и одређених компетенција у области фармације, здравства, социјалне заштите и привреде.

Усвајањем предвиђених теоретских и практичних знања студент се оспособљава за сложене задатке и исказивање креативности како у самосталном раду, тако и у оквиру тимова са другим фармацеутским радницима приликом пружања фармацеутских и здравствених услуга.

Савладавајући теоријску и практичну наставу студент треба да се оспособи за рад у апотеци, болничкој апотеци, биохемијској, контролно-аналитичкој, галенској и развојној лабораторији, фармацеутској здравственој заштити и клиничкој фармацији, фармацеутској, козметичкој и сличним индустријама, велетрговини, маркетингу, примени фармацеутске легислативе.

 

Професионални статус:

Струковни фармацеут је оспособљен да успешно обавља предвиђене послове у јавној апотеци, болничкој апотеци, биохемијској, контролно-аналитичкој, галенској и развојној лабораторији, клиничкој фармацији, фармацеутској здравственој заштити, фармацеутској, козметичкој и сличним индустријама, велетрговини, маркетингу и другим сегментима фармације, примењујући најсавременија знања и технологије.

Кључно одређење програма односи се на мењање пословне свести и планирања у области фармације. Основне струковне студије Фармације обезбеђују знања и вештине потребне за укључивање у процес рада и наставак студирања у области фармације.

Настава се изводи путем предавања, вежби и реализацијом стручне праксе.

Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности и компетенције:

 • да стечена знања и вештине примени у пракси и стално их иновира
 • раде и пружају услуге у апотекама на свим нивоима здравствене заштите, спроводе одговорну набавку и дистрибуцију лекова, медицинских средстава и дијететских суплемената
 • идентификују, решевају или спречавају проблеме који потичу од примене лекова, саветују и едукују пацијенате, спроводе концепт фармацеутске здравствене заштите и учествују у обезбеђивању рационалне, ефикасне, безбедне и економски оправдане фармакотерапије
 • примењују стандарде и принципе добре апотекарске праксе, добре произвођачке праксе, као и других добрих пракси у области фармације
 • примењују технике и вештине у решавању проблематике из фармацеутске, козметичке и сродних индустрија
 • професионалну праксу реализују у оквиру важећих стандарда и прописа, на радном месту буду спремни за ефикасан тимски и самосталан рад
 • разумеју и прихватају потребу перманентног образовања и професионалног усавршавања

Акредитација 2018:    Курикулум    ¦    Књига предмета

Акредитација 2013:    Курикулум    ¦