Основи биофизике и радиологије – питања за колоквијум

Питања за колоквијум 

 1. Брзина, убрзање.
 2. Маса. Момент инерције. Сила.
 3. Мимент силе. Рад и снага.
 4. Потенцијална и кинетичка енергија. Притисак.
 5. Њутнови закони.
 6. Тежина тела. Сила трења.
 7. Њутнов закон вискозности. Стоксов закон.
 8. Механика локомоторног система.
 9. Врсте полуга у људском организму.
 10. Ходање. Вертикални скок.
 11. Хуков закон. Врсте деформација.
 12. Паскалов закон. Хидростатички притисак. Архимедов закон.
 13. Површински напон. Капиларност. Квашење.
 14. Једначина континуитета. Бернулијева једначина.
 15. Ламинарно и турнулентно струјање. Рејнолдсов број. Анеуризма и стеноза крвних судова.
 16. Снага срца. Реолошка својства крви.
 17. Мерење крвног притиска (систолни и дијастолни притисак).
 18. Осцилаторно кретање. Харминијске осцилације. Кружна фреквенција.
 19. Таласно кретање. Основне карактеристике таласа.
 20. Брзина и енергија простирања таласа.
 21. Интерференција и дифракција таласа.
 22. Физичке карактеристике звука (таласна дужина, брзина, и фреквенција)
 23. Јачина звука. Ниво јачина звука.
 24. Добијање ултразвука. Доплеров ефекат
 25. Биолошки ефекти ултразвука.
 26. Унутрашња енергија, количина топлоте. Први и други принцип термодинамике.
 27. Простирање топлоте (конвекција, кондукција, радијација).
 28. Кулонов закон. Јачина електричног поља. Потенцијал електричног поља.
 29. ЕКГ
 30. Јачина електричне струје. Електромоторна сила. Електрична отпорност.
 31. Топлотно дејство електричне струје.
 32. Магнетна индукција. Врсте магнетика.
 33. Фарадејев закон. Карактеристике наизменеичне срује.
 34. Дејство електричне струје на организам и примена и дијагностици и терапији.