Пријемни испит 2021/22

Пријемни испит за све студијске програме полаже се из једног од понуђених предмета по избору кандидата.

Детаље о изборним предметима и линкове ка питањима за пријемни можете пронаћи на страницама: Припремна настава или из менија УПИС 2021/22 → Питања за пријемни

За помоћ око пријеног испита или припремне наставе увек се можете обратити наставницима Одсека путема е-маила

Ранг-листа кандидата се формира на основу 2 критеријума:

  1. општег успеха из средње школе
  2. резултата на пријемном испиту

Бодови које кандидат освоји на пријемом испиту и бодови успеха из средње школе се сабирају и дају коначан збир бодова. Општи успех из срење школе бодује се тако што се збир просечних оцена из све 4 године помножи са два. На тал начин, кандидат може имати најмање 16 а највише 40 бодова. Општи успех из срење школе се заокружује на две децимале. Резултат пријемног испита се бодује од 0 до 60 бодова (свако питање носи 2 бода, пријемни тест има 30 питања).

Избор кандидата врши се на основу јединствене ранг-листе за сваки студијски програм, која се формира према укупном броју бодова сваког кандидата, по утврђеним критеријумима. Кандидат може освојити највише 100 бодова.

Место на јединственој ранг-листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли ће бити финансиран из буџета или ће плаћати школарину. Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг-листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен конкурсом и има најмање 51 бод. Кандидат који плаћа школарину може бити уписан ако се налази на јединственој ранг-листи до броја одобреног за упис кандидата који плаћају трошкове студирања, који је одређен конкурсом и има најмање 30 бодова.

Уколико два или више кандидата имају исти укупан број бодова, предност има онај кандидат који је на пријемном тесту имао већи број бодова.