ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ ВИСОКЕ МЕДИЦИНСКЕ И ПОСЛОВНО-ТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ШАПЦУ

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

СПОЉАШЊА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ – ПОНОВНО САМОВРЕДНОВАЊЕ 

ЗАХТЕВ ЗА СПОЉАШЊУ ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА ОПШТА АКТА
ИЗВЕШТАЈ ПО СТАНДАРДИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
ПРИЛОЗИ И ТАБЕЛЕ КОРИЦЕ – НАСЛОВ
ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О САМОВРЕДНОВАЊУ ШКОЛЕ