Реакредитован студијски програм Фармација на период од седам година

Наша школа је почетком овог месеца од Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању, односно од Комисије за акредитацију и проверу квалитета, добила Уверење о реакредитацији студијског програма Фармација, на период од 7 година.

Наша установа је испунила све предвиђене стандарде за реакредитацију студијског програма Фармација, у образовно-научном пољу Медицинских наука и области Фармацеутских наука. Студијски програм је значајно осавремењен по угледу на релевантне студијске програме широм света и усклађен са савременим светским токовима и стањем струке и науке у пољу Фармације. У односу на прву акредитацију из 2013. године уведени су нови обавезни, стручни и стручно-апликативни предмети, понуђени су нови изборни предмети а повећан је и броја часова стручне праксе.